Bilgi Talep Formu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu
1-BAŞVURU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. Kanunda veri sahibi ilgili kişi olarak addedilmiş olup; verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür. İşbu madde uyarınca ilgili kişinin talep hakları aşağıdaki gibidir:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Başvurular, ilgili kişinin şahsına ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamaz. FED Makine A.Ş. (Bundan sonra kısaca “FED Makine” olarak anılacaktır.) başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin teyit maksadıyla ilgili kişiden yeniden bilgi talep edebilir. Bilgi talebinde bir başkası adına yapılan başvuru yapıldığı FED Makine tarafından tespit edilirse; FED Makine’ in her türlü dava ve talep hakkı saklıdır. Veri sorumlusu sıfatı taşıyan FED Makine’ e yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen muhtelif şekillerde ve yazılı olarak iletmeniz mümkündür. Eğer başvuru yazılı yapılacaksa işbu formun çıktısı alınarak başvuru yapılmalıdır. Form zarfa konulmalı ve üzerine “Kişisel Verilere Yönelik Bilgi Talebi” yazılmalıdır. Başvuru formu;

1-İlgilinin bizzat başvurusu ile;
2-İadeli taahhütlü posta ile;
3-Şirketimiz adresine kaydedilmiş info@fedmakine.com.tr adresine ile;
4-Noter kanalı ile;
5-[info@fedmakine.com.tr] adresine ile tarafımıza gönderilebilecektir.

Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.
FED Makine
Ankara
Tel :0312000000
Fax :0312000000
info@fedmakine.com.tr

2- BİLGİ TALEP EDEN İLGİLİ KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER
(Bilgiler eksiksiz doldurulmak zorundadır. Aksi takdirde talepleriniz şirketimiz tarafından karşılanamayacaktır. Bilgilerin yanlış ya da eksik olması durumunda FED Makine talebin cevaplanmadığından bahisle herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.)

Adı Soyadı :

T.C. Kimlik Numarası :

Yabancı uyruklu iseniz
Pasaport Numarası veya
Kimlik Numarası :

Uyruk :

Adres :

Cep Telefonu :

E-Posta Adresi :

Şirketimizle Olan İlişkiniz :

Şirketimizle Olan İlişkiniz
Sona Erdi mi? :

Şirketimizle Ne Kadar
Süredir
Çalışmaktasınız/Çalıştınız? :

Bilgi Talep Etme Amacınız :

3-İLGİLİNİN TALEPLERİ
Yukarıda izah olunan kanundan doğan haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu form vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz. Söz konusu talepleriniz FED Makine’ e ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Bilgi talebinizin cevabı tarafımıza yukarıda verdiğiniz iletişim kanalları kullanılarak yazılı veya elektronik ortamdan kullanılarak sizlere iletilecektir.

4-İLGİLİNİN BEYANI
Yukarıda izah ettiğim taleplerim doğrultusunda başvurumun değerlendirilmesini ve tarafıma cevap verilmesini rica etmekteyim. Şirketinize başvurum esnasında ermiş olduğum bilgilerin gerçek ve güncel olduğunu, şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Şirketinizden talep ettiğim bilgi için paylaşmış olduğum kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin FED Makine tarafından amacıyla bağlantılı olarak işlenmesine izin veriyorum.
Başvurumun cevabını bizzat elden teslim almak istiyorum. (Başvuruyu yapan ilgili kişi dışında kimseyle başvuruyla ilgili bilgi paylaşımı yapılmamaktadır. Vekaleten teslim alınacaksa noter tasdikli vekaletnamenin varlığı şarttır.)
Başvurumun cevabının Başvuru Formunda belirtilene-posta adresime gönderilmesi istiyorum.
Başvurumun cevabının Başvuru Formunda belirtilen adresime gönderilmesini istiyorum.

Başvuruda Yapan İlgili Kişinin Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:

Bilgi talep formunu Word dosyası olarak almak için tıklayınız.